Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 •       -- GBP w Psarach
           --- Statut
           --- Regulamin organizacyjny
           --- Plany i programy
           --- Sprawozdania
        -- GOK w Gródkowie
        -- OPS w Psarach
        -- Szkoła Podstawowa w Psarach
        -- SP w Dąbiu
        -- SP w Gródkowie
        -- ZGK w Dąbiu
        -- ZSP Nr 1 w Strzyżowicach
        -- ZSP Nr 2 w Sarnowie
        -- Niepubliczne przedszkola
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY   \  GBP W PSARACH

    Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach

  Gminna Biblioteka Publiczna

  ul. Szkolna 45, 42-512 Psary
  tel./fax 0 32 267 21 62

  www: www.biblioteka.psary.pl
  e-mail: biblioteka@psary.pl

  dyrektor: mgr Helena Warczok


  Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne gminy Psary w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Psary i posiada osobowość prawną. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Psary na dany rok.

  Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna biblioteki określone są w Regulaminie organizacyjnym.

  Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,
  • gromadzenie materiałów w języku mniejszości narodowej lub innych,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
  • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, a także chorych i niepełnosprawnych,
  • udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności gminy,
  • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
  • realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury,
  • wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,
  • animacja amatorskiego ruchu artystycznego.


  Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w 3 placówkach bibliotecznych znajdujących się na terenie gminy:

  FILIA NR 1 GBP
  w DĄBIU


  ul. Dolna 1
  42-504 BĘDZIN
  tel. (032) 360 15 88

  Mieści się w budynku, w którym są także:
  Zakład Gospodarki Komunalnej oraz
  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

  FILIA NR 2 GBP
  w STRZYŻOWICACH


  ul. Belna 1
  42-575 STRZYŻOWICE
  tel. (032) 360 43 55

  Mieści się w budynku
  Ochotniczej Straży Pożarnej.

  FILIA NR 3 GBP
  w SARNOWIE


  ul. Szkolna 5
  42-512 PSARY
  tel. (032) 360 69 55

  Mieści się w budynku Ośrodka Kultury
  (wejście wspólne z Ośrodkiem Zdrowia)

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Statut
  2. Regulamin organizacyjny
  3. Plany i programy
  4. Sprawozdania
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra