Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 •       -- GBP w Psarach
        -- GOK w Gródkowie
        -- OPS w Psarach
        -- Szkoła Podstawowa w Psarach
           --- Statut
           --- Struktura Organizacyjna
           --- Baza Szkoły
           --- Programy
           --- Sprawozdania
        -- SP w Dąbiu
        -- SP w Gródkowie
        -- ZGK w Dąbiu
        -- ZSP Nr 1 w Strzyżowicach
        -- ZSP Nr 2 w Sarnowie
        -- Niepubliczne przedszkola
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY   \  SZKOłA PODSTAWOWA W PSARACH

    SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH

  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach

  ul. Szkolna 32, 42-512 Psary
  tel./fax 0 32 267 21 42

  www: www.sp.psary.pl
  e-mail: sekretariat@sp.psary.pl

  dyrektor: mgr inż. Ewa Wawrzak


  Szkoła Podstawowa w Psarach jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest gmina Psary. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Obwód szkoły obejmuje wszystkie sołectwa Gminy Psary. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Psary.
  Organami zespołu są:
  • dyrektor szkoły podstawowej w Psarach,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców,
  • samorząd uczniowski.
  Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zatwierdzany corocznie przez organ prowadzący w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki. Obsługę finansową prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli z siedziba w Dąbiu

  Do głównych zadań szkoły podstawowej w Psarach należy:
  • Wspieranie rozwoju ucznia, kształcenie jego samodzielności intelektualnej i umożliwianie dokonywania wyborów edukacyjnych odpowiednich do jego uzdolnień i osiągnięć
  • Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju i zdolności.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie do samokształcenia.
  • Ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowanie swojego miejsca w społeczeństwie oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Ułatwianie uczestnictwa w kulturze.
  • Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
  • Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.
  • Stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności.
  • Kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności.
  • Zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych.
  • Poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zaburzeń.
  • Uwrażliwienie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
  • Poszerzanie zainteresowań tematami kulturowymi, odkrywanie wspólnych europejskich korzeni.
  • Popularyzowanie działalności proeuropejskiej w środowisku
  • Umacnianie w uczniach poczucia więzi ze szkołą, regionem, narodem, kulturą i tradycją.
  • Stwarzanie warunków do świadomego wyboru przyszłego zawodu.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Statut
  2. Struktura Organizacyjna
  3. Baza Szkoły
  4. Programy
  5. Sprawozdania
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra