Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
        -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
        -- Referat Finansów i Podatków
        -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
        -- Referat Inwestycji i Remontów
        -- Urząd Stanu Cywilnego
        -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
        -- Samodzielne stanowiska
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  REFERAT ROZWOJU, PROMOCJI I POZYSKIWANIA śRODKãW ZEWNęTRZNYCH

    REFERAT ROZWOJU, PROMOCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

  Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

  • W skład Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych wchodzą następujące stanowiska:

   • RRiPI – kierownik referatu,

   • RRiPII  zastępca kierownika referatu

   • RRiPIII – stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych,

   • RRiPIV – stanowisko ds. rozliczania i ewidencji środków z funduszy krajowych i zagranicznych,

   • RRiPV  stanowisko ds. promocji

  • Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

  • Do zadań Referatu Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych należy w szczególności:

   • opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, porozumień i instrukcji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacją projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

   • przygotowywanie ocen, analiz i programów zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy;

   • współpraca z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych;

   • rozliczanie realizowanych programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

   • współpraca z Sołtysami i Radami Sołeckimi w zakresie planowania i realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego;

   • opracowywanie dokumentów strategicznych gminy, programów rozwojowych, monitorowanie osiągniętych rezultatów oraz ich aktualizowanie;

   • prowadzenie Kroniki Gminy Psary;

   • przygotowanie, realizowanie i koordynowanie planu promocji gminy w kraju i za granicą;

   • przygotowanie, realizowanie i koordynowanie planu promocji mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, w tym prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w tym zakresie;

   • prowadzenie działalności informacyjnej, a w szczególności strony internetowej urzędu gminy oraz współpraca z mediami;

   • obsługa inwestora;

   • wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań gminy;

   • wykonywanie innych czynności zgodnie z właściwością rzeczową Referatu, w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego . 

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra