Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 •       -- Referat Organizacyjny i Oświaty
        -- Referat Rozwoju, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych
        -- Referat Finansów i Podatków
        -- Referat Przedsięwzięć Publicznych
        -- Referat Inwestycji i Remontów
        -- Urząd Stanu Cywilnego
        -- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
        -- Samodzielne stanowiska
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • URZĄD GMINY   \  REFERATY URZęDU   \  URZąD STANU CYWILNEGO

    Urząd Stanu Cywilnego

  Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC i stanowisko ds. kadr

  • W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą:

   • USCI - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

   • USCII - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  • Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.

  • Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

   • W zakresie USC:

    • prowadzenie akt stanu cywilnego i sporządzanie akt z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;

    • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

    • przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska ojca lub matki dziecka;

    • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

    • przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

    • prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego;

    • organizowanie uroczystości związanej z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz urodzin;

    • udzielanie ślubów cywilnych;

    • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk;

    • prowadzenie spraw i współdziałanie w sprawach zgromadzeń, stowarzyszeń i obywatelstwa.

   • W zakresie kadr:

    • prowadzenie spraw z zakresu kadr pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

    • prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Wójta;

    • udział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych Urzędu;

    • przygotowywanie projektów dotyczących zaszeregowań, awansów, nagród, dodatków funkcyjnych, stażowych itp. dokumentacji dotyczącej spraw płacowych i wyróżnień;

    • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło;

    • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;

    • załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;

    • rozpatrywanie roszczeń i skarg wynikających ze stosunku pracy;

    • załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

    • sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

    • organizowanie i koordynowanie spraw związanych ze stażami absolwenckimi, przygotowaniem zawodowym, pracami interwencyjnymi oraz robotami publicznymi oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

    • udział w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu systemu zarządzania kryzysowego

    • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych, osób pełniących funkcje organów i pracowników urzędu.

    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra